Bài viết:

Một trong những đặc điểm thường được nhắc đến của Angular là liên kết dữ liệu […]