Bài viết:

Trong loại bài viết này, mình sẽ review về ngôn ngữ Javascript – một ngôn ngữ […]
Trong bài biết trước mình đã đề cập đến việc cần thiết của quản lí trạng […]