Day: May 5, 2018

Trong bài viết trước, ta đã trình bài về các phiên bản nâng cấp của Javascript. Trong bài viết bài, chúng ta sẽ cũng tìm hiểu về các cách xử lí bất đồng bộ trong Javascript. Đầu tiên, tại sao chúng ta cần phải xử lí bất đồng bộ? Javascript là ngôn ngữ đơn luồng: […]