Bài viết:

Trong bài viết trước, ta đã trình bài về các phiên bản nâng cấp của Javascript. […]