Bài viết:

Trong loại bài viết này, mình sẽ viết về một nền tảng blockchain có tên là […]