Day: May 6, 2018

Trong loại bài viết này, mình sẽ viết về một nền tảng blockchain có tên là Ethereum - nền tảng Blockchain phổ biến nhất hiện nay dành cho developer. Blockchain là nền tảng kĩ thuật để tạo nên tiền kĩ thuật số nhưng tiền kĩ thuật không phải là tất cả những gì blockchain có […]