Bài viết:

Bạn có biết Ethereum Virtual Machine sử dụng kích thước cố định (fixed-size) cho dữ liệu […]