Bài viết:

Twitter và Bitcoin: Trong tuần này (tháng 9/2021), Twitter đã kích hoạt tính năng gửi nhận […]