Category: Smart Contract

Bảo mật smart contract
Security là một trong những tiêu chí quan trọng cho việc lập trình smart contract. Mỗi sai lầm trong lập trình smart contract sẽ phải trả giá bằng rất nhiều tiền. Chúng ta thường nghe rất nhiều tin tức các vụ hack của rất nhiều dự án, đặc biệt là sự bùng nổ của DeFi […]
Lập trình smart contract NFT với Chainlink và IPFS
NFTs hay tên tiếng Anh là Non-Fungible Tokens có nghĩa là token duy nhất mà không bất kì token nào khác giống như nó. Về lý thuyết thì NFT có thể được áp dụng để giải quyết một số vấn đề liên quan đến đặc tính "duy nhất" của NFT như: Marketplace cho các vật […]