Series: Smart Contract Security

Bảo mật smart contract
Security là một trong những tiêu chí quan trọng cho việc lập trình smart contract. Mỗi sai lầm trong lập trình smart contract sẽ phải trả giá bằng rất nhiều tiền. Chúng ta thường nghe rất nhiều tin tức các vụ hack của rất nhiều dự án, đặc biệt là sự bùng nổ của DeFi […]
Smart contract Overflows Underflows
Bạn có biết Ethereum Virtual Machine sử dụng kích thước cố định (fixed-size) cho dữ liệu integer. Điều này có nghĩa là biến integer trong Solidity chỉ có thể biểu diễn trong một phạm vi giá trị nhất định. Ví dụ, uint8 chỉ có thể chứa giá trị nằm trong khoảng [0,255]. Nếu giá trị […]