Bài viết:

Security là một trong những tiêu chí quan trọng cho việc lập trình smart contract. Mỗi […]
Bạn có biết Ethereum Virtual Machine sử dụng kích thước cố định (fixed-size) cho dữ liệu […]