Bài viết:

Trong bài biết trước mình đã đề cập đến việc cần thiết của quản lí trạng […]
Một trong những đặc điểm thường được nhắc đến của Angular là liên kết dữ liệu […]