Bài viết:

Trong các bài viết trước, mình đã thực hiện việc code và triển khai hợp đồng […]
Trong bài viết trước, mình đã điểm qua vài thứ hay ho có thể xây dựng […]