Bài viết:

Trong các bài viết trước, mình đã thực hiện việc code và triển khai hợp đồng […]